مطالب آکواریومی آب شور چگونه می توان با بیماری سفیدک در آکواریوم آب شور مبارزه کرد؟

چگونه می توان با بیماری سفیدک در آکواریوم آب شور مبارزه کرد؟