مطالب آکواریومی آب شور چرا آب آکواریوم آب شورم کدر است؟

چرا آب آکواریوم آب شورم کدر است؟