شماره حساب ها

شماره حسابها جهت واریز نقدی :

عابر بانک ها :

– عابر بانک سامان:          ۶۲۱۹۸۶۱۰۳۸۴۸۶۲۵۳

حساب بانکی : 

– بانک سامان :        ۹۰۲۸۰۰۲۸۰۸۰۱۷۲

به نام آقای شفیع پور واریز و مراتب را از طریق شماره همراه  ۰۲۶۳۲۲۰۹۷۷۲ ویا ایمیل nasimeyas@gmail.com و یا فرم های مربوطه اطلاع دهید .