شماره حساب ها

 

شماره حسابها جهت واریز نقدی :

عابر بانک ها :    

– عابر بانک سامان:          6219861039524177

 

 

حساب بانکی :   

– بانک سامان :        90280028080172

 

به نام علیرضا و یا مهدی شفیع پور واریز و مراتب را از طریق شماره همراه  02632209772 ویا ایمیل nasimeyas@gmail.com و یا فرم های مربوطه اطلاع دهید .